SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính
SlideShow chính

4. Báo cáo kết quả vận hành thử nhiệm công trình bảo vệ môi trường - Report on results of trial operation of environment works

11

TH 01

260 lượt xem
Báo cáo kết quả vận hành thử nhiệm công trình bảo vệ môi trường - Report on results of trial operation of environment works

- Đối với dự án đầu tư có thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, trước khi kết thúc vận hành thử nghiệm 45 ngày, chủ dự án đầu tư phải gửi báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của dự án.

- Chủ dự án có công trình xử lý chất thải theo quy định, sau khi được cấp giấy phép môi trường, phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án đầu tư hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án.

 

 

- For investment projects that provide hazardous waste treatment services or import scrap from abroad as raw production materials, 45 days before the trial operation,the investment project owner must send report on the test operation results to the agency competent to issue the environmental license of the project.

- After being granted an environmental permit, a project owner with a waste treatment facility must carry out trial operation of the waste treatment facility concurrently with the trial operation of the entire first project. Investment or for each investment phase of the project.
Dịch vụ liên quan
Lên top
0901 558 186
Top